Dernek Tüzüğü

“TÜRK ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ VE BESLENME DERNEĞİ” TÜZÜĞÜ

Derneğin adı ve merkezi
Madde 1 – Derneğin adı “Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği’ dir.
Dernek merkezi Ankara İl merkezidir
Dernek yurt içinde şube açabilir.
Konusu ve amacı
Madde 2- Derneğin konu ve amacı çocukluk çağı sindirim sistemi, karaciğer ve beslenme ile ilgili hastalıkları araştırmak, bu konularla ilgili bilimsel, teknik ve sosyal alanlardaki çalışmaları, yenilikleri ve yayınları izlemek, eğitim programları düzenlemek, geliştirmek ve bu bilgi ve becerileri konuyla ilgili hekim, diyetisyen, hemşire başta olmak üzere diğer ilgili kişilere öğretmek, gastrointestinal (sindirim sistemi) ve beslenme hastalıklarının oluşmasını önlemek ve hastalananların tedavisine yardımcı olmaktır. Ana amaç insan sağlığına katkıda bulunmaktır.
Dernek amacını gerçekleştirmek için özellikle: 
A- Gastroenteroloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve beslenme alanında ulusal ve uluslararası kongreler, bilimsel konferans, kurs, seminer ve simpozyumlar düzenler ve konuyla ilgili Türk ve yabancı bilim adamlarını davet eder. Belirli aralıklarla ülkemizin farklı bölgelerinde “Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme” kongresi düzenlenmesini sağlar. Yurt içinde, dışında konusu ve amacı ile ilgili diğer bilimsel ve tıbbi dernek ve kuruluşlarla ilişki kurar. Uluslararası bilimsel dernek ve kuruluşlara üye olur, yurdumuzu bu kuruluşlarda temsil eder. Yurt içi ve dışında faydalı gördüğü bilimsel toplantılara üyelerinin katılmasını destekler. Yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aşağıda belirtildiği şekilde nakdi yardım alabilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
B- Türkçe ve yabancı dillerde, amacı ile ilgili dergilere abone olur, kitaplar alır, üyelerinin faydalanması için kütüphane tesis eder.
C- Pediatrik gastroenteroloji ve beslenme alanındaki tıbbi, sosyal ve teknik bilgilerin eğitim alanlarında kullanılması, bu alanlarda çalışan veya ilgilenenlere tanıtılma ve yayılmasını gerçekleştirmek için dergi, broşür, kitaplar yayımlar. Türk ve yabancı yazarların bilimsel eserlerinden faydalı gördüklerinin yayın hakkını alır, neşreder.
D- Pediatrik gastroenteroloji ve beslenme alanında eğitim programları düzenler ve kurumlar o!uşturur, mevcutları destekler. Bu kuruluşların öğretim, egitim ve yönetiminde görev alanlara maddi ve manevi destek olur.
E- Gerek hekim, sağlık, teknik ve sosyal elemanların eğitim ve uygulama yapacağı, araştırmaların yürütüleceği, gerekse hastaların tedavi ve incelemelerinin yapılacağı araştırma merkezleri ve klinikler kurar, yönetir, mevcutlarına her yönden yardımcı olur. Eğitim ve öğretim araç ve gereçlerinin teminine yardım eder. Dernek bağış, hediye veya satın alma yoluyla sahip oldugu eğitim ve tedavi araçlarının desteklediği sağlık tesislerinde amacına uygun şekilde kullanılmasını sağlar.
F- Pediatrik gastroenteroloji, beslenme ve bununla ilgili hastalıkların teşhis ve tedavisi için gelişmelerin izlenip uygulanacağı merkezleri kurar ve işletir.
G- Beslenme ve gastroenteroloji alanında bilimsel araştırma yapan kişi ve kuruluşları destekler, araştırıcıları teşvik eder, burs verir, ödüllü yarışmalar düzenler.
H- Amacın gerçekleşmesi için gerekli gayrımenkullere sahip olur, gerekirse satar, kiralar. ( Bu madde hakkındaki yürütmeler genel kurul kararı ile sağlanır)
Madde 3- Dernek siyaset ile meşgul olmaz.
Kurucu üyeler
Madde 4- Derneğin kurucu üyeleri: Doç.Dr.Ender Pehlivanoğlu (Marmara Üniversitesi), Doç.Dr.Reşit İnceoğlu (Marmara Üniversitesi), Dr.Seçkin Pehlivanoğlu (Marmara Üniversitesi), Doç.Dr.Önder Kayhan (Marmara Üniversitesi), Özhan Çakıroğlu (Shell, yönetici), Adem Sancaktar (Ekonomist, Emlakbank müdürü), Turgay Aydın (Mühendis, Netaş).

Derneğin üyeleri, üye olma ve üyelikten ayrılma
Madde 5- Derneğin 2 çeşit üyesi vardır;
A-Asil üyelik: Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanları, bu dalda yan dal uzmanlık eğitimlerini sürdürenler, tıbbın değişik alanlarında çalışmakla birlikte çocuk gastroenteroloji, hepatoloji ve beslenme dalıyla doğrudan veya dolaylı ilişkisi olup bu alanda bilimsel, tıbbi ve sosyal hizmet vermekte olanlar derneğin asil üyesi olurlar.
B- Onursal üyelik: Çocuk gastroenteroloji, hepatoloji ve beslenme alanında çalışma, yayın ve buluşları ile yurt içi ve yurt dışında üne ulaşmış olanlarla, derneğin amacının gerçekleşmesi yönünde devamlı ve önemli hizmetlerde bulunanlara yönetim kurulunun veya genel kurul toplantısına katılan üyelerin 1/5’inin teklifi ve çoğunluğun onayı ile “Onursal Üye Diploması” verilir.
Madde 6– Derneğe üyelik başvurusu iki asil üyenin önerisi ile yapılabilir. Derneğe üye olmak isteyen kişi iki asil üyenin imzasını da içeren başvuru formunu eksiksiz doldurup iki resim ile birlikte yönetim kuruluna verir. Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde üyelige kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlamak ve sonucu yazı ile müracaat sahibine duyurmak zorundadır.
Madde 7– Üyelerden ilk girişte 20 TL ve yıllık aidat olarak da 20 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.        
Madde 8- Üyelik aşağıdaki hallerden birinin gerçekleşmesi halinde sona erer.
a- Üyenin dernek yönetim kuruluna tevdi edeceği yazılı istifa
b- Kamu haklarından mahrum edilme
c- Üyeliğe müracaatlarında verdikleri dilekçe ve üyelik bilgi fişinde hakikate uymayan beyanda bulunma
d- Yönetim kurulunun yazılı uyarılarına rağmen iki yıl üst üste aidatını ödememek.
e- Dernekler kanununda belirtilen sebeplerle derneğe üye olamayacakların dernekle ilişkileri kesilir ve kayıtları yönetim kurulunca silinir.
f- Söz ve yazı ile derneği toplum önünde haksız olarak, küçük düşürücü asılsız haber ve fikir yayan, derneğin konu ve amacına aykırı faaliyetlerde bulunan üyeler yönetim kurulu veya genel kurul üyelerinin l/5’inin teklifi ve genel kurula katılan üyelerin yarısından bir fazlasının onayı ile üyelikten çıkarılırlar. Bu üyeler kendileri ile ilgili gündem maddesinde söz alabilirler fakat toplantıda oy veremezler. Üyelikten çıkarılma halinde karara bir sonraki genel kurulda itiraz edebilir. Kurulun alacağı karar kesindir. İtiraz edilemez. 
Madde 9-Derneğin organları
a-Genel Kurul: Genel kurul asil üyelerden teşekkül eder. 
b-Yönetim Kurulu
c-Denetim Kurulu 
Madde 10– Genel Kurul:
a. Olağan genel kurul toplantıları 2 yılda bir Mayıs ayında yapılır. 
b. Yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin l/5’inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
c. Genel kurul toplantıya, yönetim kurulunca çağırılır.
d. Yönetim kurulu üye sayısı, her ne sebeple olursa olsun, yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.
Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin baş vurması üzerine mahallin sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.
e. Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.
Madde 11- Derneğin genel kurul toplantıları, genel kurul olağan toplantı zamanı ile “Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi” zamanı uyuştuğu takdirde “Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi”’nin yapıldığı yerde yapılabilir, uyuşmadığı takdirde genel merkezin bulunduğu ilde yapılır. 
Madde 12- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Genel kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim kurulu ile denetleme kurulu üyelerinin tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Madde 13- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.  Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. 
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada,  genel kurul divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
Madde 14-Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.
Madde 15- Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.
Madde 16- Genel kurulun görevleri şunlardır.
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1. Dernek organlarının seçilmesi
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi.
4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması.
7. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.
8. Derneğin feshedilmesi.
9. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde gelen kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
Madde 17- Yönetim kurulu, derneğin asil üyeleri arasından beş asil ve beş de yedek olmak üzere gizli oyla seçilir. En yüksek oy alan ilk 5 kişi asil, sonraki 5 kişi ise yedek üye olarak görev alır. Daha sonra asil olarak seçilen 5 kişi kendi aralarında yönetim kurulu başkanı, ikinci başkan, genel sekreter, muhasip ve veznedar olmak üzere görev dağılımı yaparlar. Art arda iki dönemden fazla yönetim kurulu başkanlığı yapılamaz.
Madde 18- Yönetim kurulunun görev ve yetkileri:
a. Dernekler kanununda belirtilen kayıt ve defterleri tutmak
b. Derneğin konu ve amacına uygun çalışma ve faaliyetleri planlamak, uygulamak, kanun, tüzük ve kongre kararlarına uygun olarak cemiyetin işlerini yürütmek.
c. Dernek şubelerinin açılması için şube kurucularına yetki vermek 
d. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak
e. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek
f.Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri”ni yönetmelikte  gösterilen biçim ve ebatta bastırmak. 
g. Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişileri, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, tespit etmek ve bu kişiler adına yönetmelikte belirtilen şekilde “Yetki Belgesi” düzenleyerek mülki idare amirliği dernekler birimine vermek. 
h. Yerleşim yeri değişikliğini, genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikleri yönetmelikte belirtilen formları uygun olarak doldurmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirmek.
i. Dernek tüzügü ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Madde 19- Yönetim kurulu, üye sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar çoğunluk ile alınır. 
Madde 20- Yönetim kurulu, faaliyetlerini gerçekleştirmek yönünden gerekirse dernek üyeleri veya üye olmayanlar arasından geçici veya devamlı olarak faaliyet kolları, yardımcı kurullar kurar. Kurullar çalışma ve kararlarında yönetim kuruluna karşı sorumlu ve onun denetimi altındadır. Gerekli durumlarda geçici veya devamlı olarak maaşlı personel kullanılabilir.
Madde 21- Yönetim kurulu sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.
Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin baş vurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.
Toplantıda görüşülecek konular
Madde 22- Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Denetim Kurulu ve Teşkili
Madde 23- Denetim kurulu üç asil ve üç yedek üyeden az olmak üzere genel kurulca seçilir. Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde tesbit edilen esas usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Madde 24- Olağan veya olağanüstügenel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Madde 25- Derneğin iç denetimi: Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. 
Derneğin Borçlanma Usulleri  
Madde 26- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 
ŞubelerinKurulması:. 
Madde 27- Dernek gerekli gördüğü yerlerde şube açabilir. İl, merkez ilçe, ilçe ve köylerde birden fazla şube açılamaz.
Bu amaçla dernek genel kurulunca yetki verilen yönetim kurulunca görevlendirilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine “Kuruluş Bildirimi” verilerek yazılı müracaat yapılır. 
Bu yazının ekinde ilgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki adet dernek tüzüğü, kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi, şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi, kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri, geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste, şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi, ve kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi bulunur.
Şube kurucularının, şube açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.
Şubelerin Organları
Madde 28- Her şubede; genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu veya denetçi oluşturulması zorunludur.
Madde 29- Dernek şubelerinin kuruluşundan sonra şubenin çalışması ile ilgili faaliyetler dernekler kanununun ve dernek tüzüğünün hükümlerine tabidir. Şubeler şube kuruluşundan itibaren 6 ay içinde ilk genel kurul toplantısını yaparlar. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar.
Şube üyelerinin tamamı genel merkez genel kurul toplantısına katılabilirler.
Madde 30- Yönetim kurulunun tutmakla görevli olduğu defterler.
Yıllık brüt geliri her yıl resmi olarak ilan edilen değerden az olduğu sürece işletme hesabı esasında, bu miktarı aştığı takdirde takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. 
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler aşağıdakilerdir:
1)  Karar Defteri
2)  Üye Kayıt Defteri
3)  Evrak Kayıt Defteri
4)  Demirbaş Defteri 
5)  İşletme Hesabı Defteri
6)  Alındı Belgesi Kayıt Defteri 
b) Bilanço esasında tutulacak defterler aşağıdakilerdir:
1)  (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler.
2)  Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri
Bu defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.
Derneğin gelirleri
Madde 31- Derneğin gelir kaynakları
1. Üye aidatı
2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
4. Bağışlar ve yardımlar
5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir. 
Madde 32- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır. Dernek tüzüğü toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyu ile değiştirilir.
Madde 33- Derneğin feshedilmesi: Dernek genel kurul kararı ile feshedildiğinde veya kendiliğinden sona erdiğinde son yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir tasfiye kurulu kurulur. Ancak derneğin kendi kendine feshe karar verebilmesi genel kurulda katılma hakkı olan üye sayısının 2/3’ünün bulunması şarttır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde üyeler ikinci defa davet edilir. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ancak fesih kararı toplantıda mevcut üyelerin 2/3’ünün oyu ile alınabilir. 
Madde 34- Fesih kararı genel kurul tarafından alınmış ise mevcut varlıkların nereye devredileceğine genel kurul tarafından karar verilir. Karar verilmediğinde veya dernek kendiliğinden sona erdiğinde bütün varlıkları Türkiye Kızılay Derneğine devredilir. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde ……. Derneği” ibaresi kullanılır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Doç.Dr.Ender Pehlivanoğlu                            
Özhan Çakıroğlu
Doç.Dr.Önder Kayhan                                     
Doç.Dr.Reşit İnceoğlu
Dr.Seçkin Pehlivanoğlu                                   
Adem Sancaktar
Turgay Aydın